Investors

Dokument informacyjny
Spółka

QubicGames jest studiem developerskim posiadającym 12 letnie doświadczenie w tworzeniu gier komputerowych na urządzenia  mobilne oraz konsole przenośne i stacjonarne.

Firma została założona w 2004 r. przez Jakuba Pieczykolan, obecnie większościowego akcjonariusza i prezesa zarządu.  W 2016 r. QubicGames Sp. z.o.o przekształciła się w QubicGames S.A. i rozpoczęła procedurę wejścia na rynek NewConnect.

Do roku 2012 Spółka specjalizowała się w produkcji gier na konsole Nintendo. W latach 2012-14 firma zrealizowała wspólnie z Politechniką Warszawską i przy wsparciu NCBiR projekt silnika C-Way  (budżet projektu 2 miliony złotych).

Od roku 2014 firma rozszerzyła działalność o produkcję gier na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita oraz komputery PC/Mac (w tym platformę Steam oraz gry HTML5).

Rozpoczęła produkcję trzech gier mobilnych opartych na silniku C-Way: Air Race Speed, Robonauts i Lucha Amigos. Na początku 2014 roku gra Robonauts została nominowana do nagrody IMGA Awards w kategorii Best Upcomning Mobile Games.  Na przełomie 2013 i 2014 roku spółka zdecydowała się na rozszerzenie działalności o produkcję gier na platformy mobilne iOS/Android. W 2014 roku QubicGames sp. z o.o. podpisała umowę na wydanie gry Geki Yaba Runner na platformy iOS i Android z globalnym wydawcą Chillingo Ltd.
W 2015 roku Spółka rozpoczęła prace nad realizacją portalu AdoptMyGame (serwis B2B skierowany do deweloperów oraz wydawców gier). W czerwcu 2015 roku uruchomiona została pierwsza testowa wersja portalu AdoptMyGame.

Obecnie zespół liczy 29 doświadczonych osób, charakteryzujących się wysokim stopniem kreatywności.
 
 - 
 
ZARZĄD
 
Jakub Pieczykolan - Prezes Zarządu QubicGames S.A., założyciel firmy QubicGames, obecnie większościowy akcjonariusz QubicGames S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 14 lat związany z branżą gier komputerowych. Ponad 20 ukończonych i wydanych gier wideo na zróżnicowane platformy.
Duża kreatywność i doskonała znajomość procesu produkcji i wydawania gier zebrana podczas pełnienia różnorodnych ról, od producenta, poprzez współtworzenie designu gier i rolę głównego programisty po osobę nadzorującą proces QA i wprowadzenie gier na rynek. Obecnie pełni rolę Project Ownera wszystkich wewnętrznych projektów QubicGames i dzieli się doświadczeniem z pozostałymi członkami zespołu. Rozległe kontakty w branży gier od Ameryki Północnej, poprzez Europę i Azję, zebrane pod czas kilkunastu lat pracy i dziesiątek targów, eventów i wyjazdów, w których uczestniczył.

 • od 2016 - Prezes Zarządu QubicGames S.A.
 • 2009 - 2015 - Prezes Zarządu QubicGames sp. z o.o.
 • 2005 - obecnie - QubicGames Jakub Pieczykolan - własna działalność gospodarcza

 
 
Radomir Woźniak – Członek Zarządu QubicGames S.A. - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania, Bankowość Ubezpieczenie i Finanse Publiczne

 • od 2015 - Członek Zarządu QubicGames S.A.
 • od 2012 - Prezes Zarządu oraz wspólnik TPS Bioplastics sp. o.o.
 • od 2012 - wspólnik TPS Bioplastics sp. o.o. sp.k.
 • od 2010 - Prezes Zarządu Fides International sp. z o.o.
 • od 2004 - Finemark Poland - własna działalność gospodarcza

 
 - 
 
RADA NADZORCZA

 • Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Łukasz Rosiński - Członek Rady Nadzorczej
 • Łukasz Mitan - Członek Rady Nadzorczej
 • Magdalena Kramer - Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Rozmus - Członek Rady Nadzorczej

 
 - 
 
pdf_icon2 STATUT

Plany strategiczne
 • tworzenie wieloplatformowych gier komputerowych na platformy iOS, Android, PC (w tym wersji Steam oraz wersji Web HTML5), Nintendo 3DS, Sony PS4 i PS Vita oraz Xbox One,
 • dystrybucja gier na wybrane platformy (w szczególności urządzenia Nintendo oraz iOS). W ramach dodatkowej działalności, stanowiącej uzupełnienie w stosunku do podstawowego przedmiotu dzia- łalności Spółki, jakim jest tworzenie oraz dystrybucja gier wieloplatformowych, Emitent tworzy oraz rozwija rozwiązania skierowane do podmiotów profesjonalnych (w szczególności deweloperów i wydawców gier) z branży gier komputerowych, tj.:
  • wieloplatformowy silnik C-Way wraz z rozbudowanym zestawem narzędzi do szybkiego tworzenia i portowania (dostosowywania do wielu platform) gier 2D i 2.5D,
  • portal AdoptMyGame skierowany do deweloperów i wydawców gier, umożliwiający szybką, interaktywną prezentację gier,
  • program Independers - wsparcie dla najlepszych gier i niezależnych deweloperów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Opis rynku

Rynek gier wideo jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Enterprise Europe Network (bazując na raporcie przygotowanym przez Pracownię Badań Rynków Zagranicznych) podał, że rynek gier wideo jest najszybciej rosnącym sektorem rynku rozrywki na świecie. Gry wideo to nie tylko rozrywka dla dzieci i młodzieży, ale też doskonała forma spędzania wolnego czasu przez osoby dorosłe. Dokument Informacyjny QubicGames S.A. Newzoo.com w Globalnym Raporcie Games Market przedstawił, że gracze na całym świecie będą generować łącznie 99,6 mld USD przychodów w 2016 roku, do 8,5 proc. więcej w porównaniu do roku 2015. Prognozują też wzrost tej sumy w roku 2019 do kwoty 118,6 mld USD, co daje średnio roczny wzrost o 6,6 proc. w okresie od 2015 do 2019 roku. Najwyższą dynamikę przychodów w latach 2015-2019 uzyska rynek gier mobilnych, którego wartość w latach 2015-2019 wzrośnie z 30,4 mld USD do 52,5 mld USD, a udział procentowy w globalnym rynku gier wzrośnie z 33 proc. do 44 proc. Zdecydowanie największym rynkiem na świecie jest region Azji-Pacyfiku (APAC) stanowiąc 47proc. całego rynku globalnego. Na same Chiny przypada jedna czwarta wszystkich globalnych przychodów z gier, a w regionie APAC znajdują się trzy z czterech największych rynków krajowych – Chiny, Japonia i Korea Południowa. Terytoria APAC będą generować 46,6 mld USD w roku 2016, osiągając wzrost na poziomie 10,7 proc. rok do roku Same Chiny stanowią ponad połowę przychodów APAC, osiągając 24,4 mld USD w tym roku, i dzięki temu będą największym rynkiem gier na świecie. Segment gier mobilnych w Chinach rośnie jeszcze szybciej niż szacowano i wyniesie 10,0 mld USD w tym roku, w porównaniu do 7,1 mld USD w roku 2015 (wzrost o 41 proc.). Rynek Chiński pozostanie największym rynkiem w najbliższej przyszłości, a wartość rynku wzrośnie do 28,9 mld USD do 2019 r.

Oferta publiczna

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO ZASTRZEŻENIA WSKAZUJĄCEGO NA WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, jeżeli takie zostaną opublikowane do Memorandum.
Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące oferowanych papierów wartościowych powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Memorandum oraz opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych.
Memorandum Informacyjne sporządzone zostało w związku z Ofertą Publiczną 2.500.000 sztuk Akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, których emitentem jest QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (Spółka).
Akcje serii C oferowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) zwanej dalej Ustawą o Ofercie i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9, Emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum informacyjne.
Treść niniejszego Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Memorandum Informacyjne opublikowane zostało na podstawie art. 45 ust. 2 i art. 47 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy o Ofercie. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie publicznej.
Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z powyższym Oferta jest adresowana do rezydentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Informacje znajdujące się na kolejnych stronach ani jakiekolwiek kopie tych informacji lub ich części nie mogą zostać wwiezione ani przekazane na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii i nie mogą być przedmiotem pośredniej ani bezpośredniej dystrybucji na terytorium Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Australii ani Japonii ani na rzecz jakiejkolwiek osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na tych terytoriach.
Przedstawione informacje są aktualne na moment ich publikacji i w żadnym wypadku nie można uważać ich za poprawne w jakimkolwiek momencie następującym po dacie publikacji tych informacji ani zakładać, że od daty publikacji tych informacji nie zaszły żadne zmiany w sytuacji finansowej lub działalności Spółki lub grupy kapitałowej Spółki. Dokumenty zawarte na kolejnych stronach mogą od czasu do czasu być aktualizowane i uzupełniane, jednak Spółka nie jest zobowiązana do zamieszczania takich zmian lub uzupełnień na swojej stronie internetowej.

DALEJ

Notowania
Dane Finansowe
Walne Zgromadzenia

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A.  - 8 KWIETNIA 2016 R.:

Akcjonariat
Lp. Oznaczenie akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.)
1. Jakub Pieczykolan A* 780.000 7,94 14,72
B/C 4.035.000 41,09 38,07
2. Krzysztof Szczawiński B 1.015.000 10,34 9,58
3. Pozostali B/C 3.990.000 40,63 37,63
Razem 9.820.000 100 100

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy

Raporty bieżące
Kalendarium
 • Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. - 5 sierpnia 2016 r.
 • Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 r.
Komunikaty prasowe
O nas w mediach

07.07.2016 R.
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/qubicgames-zlozyla-wniosek-o-wprowadzenie,43,0,2118955.html
http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/qubicgames-zlozyla-wniosek-o-wprowadzenie-akcji-do-obrotu-na-newconnect/mzcv39
http://biznes.interia.pl/gieldy/news/qubicgames-sa-w-drodze-na-newconnect,2357245,1844
http://stooq.pl/n/?f=1073284
http://inwestycje.pl/new_connect/QubicGames-S.A.-w-drodze-na-rynek-NewConnect;285498;0.html
http://finanse.wp.pl/kat,1033701,title,QubicGames-zlozyla-wniosek-o-wprowadzenie-akcji-do-obrotu-na-NewConnect,wid,18412143,wiadomosc.html
http://www.newconnector.pl/qubicgames-w-drodze-na-rynek-newconnect
http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,20362457,qubicgames-zlozyla-wniosek-o-wprowadzenie-akcji-do-obrotu-na.html
http://ceo.com.pl/qubicgames-s-a-w-drodze-na-rynek-newconnect-76943
http://www.debiutync.pl/debiuty/140-planowane-debiuty/20963-qubicgames-s-a-w-drodze-na-rynek-newconnect
http://mamstartup.pl/spolka/9171/qubicgames-w-drodze-na-rynek-newconnect
http://www.rynek.bph.pl/news-agencyjne/id/2357245/p/1
http://analizy.bgzbnpparibas.pl/information/news/id/166443/title/qubicgames-zsoosysoa-wniosek-o-wprowadzenie-akcji-do-obrotu-na-newconnect
http://www.rynek.pekao.com.pl/news/kat/agencyjne/id/2357245/p/1

30.05.2016 r.
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/qubicgames-pozyskal-4-2-mln-zl-z-oferty,122,0,2092410.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/QubicGames-pozyskala-z-oferty-publicznej-4-2-mln-zl-3536526.html
http://stooq.pl/n/?f=1057665
http://www.parkiet.com/artykul/1476978-QubicGames-sprzedalo-akcje.html
http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,20152740,qubicgames-pozyskal-4-2-mln-zl-z-oferty-publicznej.html
http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/1623327,qubicgames-pozyskala-z-oferty-publicznej-4-2-mln-zl
http://finanse.wp.pl/kat,1033701,title,QubicGames-pozyskal-42-mln-zl-z-oferty-publicznej,wid,18354963,wiadomosc.html
http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/820671,qubicgames-pozyskala-z-oferty-publicznej-4-2-mln-zl
http://inwestycje.pl/biznes/QubicGames-S.A.-pozyskala-42-mln-zl-z-oferty-publicznej;283026;0.html
http://forsal.pl/artykuly/947546,qubicgames-pozyskal-4-2-mln-zl-z-oferty-publicznej.html
http://www.newconnector.pl/qubicgames-pozyskala-42-mln-zl-z-oferty-publicznej
http://stooq.pl/n/?f=1057671
http://ceo.com.pl/qubicgames-s-a-pozyskala-42-mln-zl-z-oferty-publicznej-67172
http://proseedmag.pl/biznes/qubicgames-s-a-pozyskala-42-mln-zl-oferty-publicznej
http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/20892-qubicgames-s-a-4-2-mln-zl-z-oferty-publicznej
http://analizy.bgzbnpparibas.pl/information/news/id/162873/title/qubicgames-pozyskaso-4-2-mln-zso-z-oferty-publicznej

13.05.2016 r.
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/rozpoczely-sie-zapisy-na-akcje-w-ofercie,123,0,2081147.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/QubicGames-chce-pozyskac-z-oferty-publicznej-do-5-mln-zl-3528520.html
http://www.parkiet.com/artykul/26,1474629-QubicGames-rusza-z-IPO.html
http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/qubicgames-chce-pozyskac-z-oferty-publicznej-do-5-mln-zl/g23bhr
http://finanse.wp.pl/kat,1033701,title,Rozpoczely-sie-zapisy-na-akcje-w-ofercie-publicznej-QubicGames,wid,18327361,wiadomosc.html
http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/814509,qubicgames-chce-pozyskac-z-oferty-publicznej-do-5-mln-zl
http://stooq.pl/n/?f=1051068&c=1&p=0
http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/1608545,qubicgames-chce-pozyskac-z-oferty-publicznej-do-5-mln-zl
http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,20067171,rozpoczely-sie-zapisy-na-akcje-w-ofercie-publicznej-qubicgames.html
http://biznes.interia.pl/rynekpierwotny/news/qubicgames-chce-pozyskac-z-oferty-publicznej-do-5-mln-zl,2329387,1506
http://forsal.pl/artykuly/943541,rozpoczely-sie-zapisy-na-akcje-w-ofercie-publicznej-qubicgames.html
http://www.newconnector.pl/qubicgames-rozpoczyna-oferte-publiczna
http://analizy.bgzbnpparibas.pl/information/news/id/161251/title/rozpoczaosoy-siao-zapisy-na-akcje-w-ofercie-publicznej-qubicgames
http://ceo.com.pl/qubicgames-s-a-rozpoczyna-oferte-publiczna-67364
http://stooq.pl/n/?f=1053567

10.05.2016 r.
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/qubicgames-chce-pozyskac-6-mln-zl-debiut-na,179,0,2078387.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/QubicGames-zmierza-na-NewConnect-7386075.html
http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/producent-gier-qubicgames-chce-do-konca-ii-kwartalu-wejsc-na-newconnect/0qfygt
http://pulsinwestora.pb.pl/4432841,50115,kolejny-producent-gier-pojawi-sie-na-newconnect
http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/812738,producent-gier-qubicgames-chce-do-konca-ii-kwartalu-wejsc-na-newconnect-(popr-)
http://www.parkiet.com/artykul/26,1473851-Kolejny-producent-gier-blisko-GPW.html
http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,QubicGames-chce-pozyskac-6-mln-zl-debiut-na-NewConnect-do-konca-II-kw-aktual,wid,18321730,wiadomosc.html
http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/1604290,producent-gier-qubicgames-chce-do-konca-ii-kwartalu-wejsc-na-newconnect-(popr-)
http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,20049102,qubicgames-chce-pozyskac-6-mln-zl-debiut-na-newconnect-do-konca.html
http://stooq.pl/n/?f=1048954&c=1&p=0
http://inwestycje.pl/firma/QubicGames-S.A.-zmierza-na-NewConnect;282029;0.html
http://www.newconnector.pl/qubicgames-zmierza-na-newconnect
http://proseedmag.pl/biznes/qubicgames-s-a-zmierza-na-newconnect
http://forsal.pl/artykuly/942287,qubicgames-chce-pozyskac-6-mln-zl-i-zadebiutowac-na-newconnect-do-konca-ii-kw.html
http://www.debiutync.pl/debiuty/140-planowane-debiuty/20864-qubicgames-s-a-coraz-blizej-newconnect
http://analizy.bgzbnpparibas.pl/information/news/id/160631/title/qubicgames-chce-pozyskaal-6-mln-zso-debiut-na-newconnect-do-koszca-ii-kw-aktual

Animator rynku

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
ul. Marszałkowska 78/80,
00-517 Warszawa
Tel. +48 22 50 43 104
Fax: + 48 22 50 43 349
www: www.bossa.pl
e-mail: makler@bossa.pl

Autoryzowany Doradca

EBC Solicitors
ul.Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa
Telefon: +48 22 419 20 70
Fax: +48 22 419 20 69
www: www.ebcsolicitors.pl
e-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl

Instytucje rynku kapitałowego
Spółka na forach inwestorskich
Kontakt

Kontakt dla Inwestorów:

e-mail: inwestor@qubicgames.com

tel.: +48 531 242 300

fax.: +48 25 644 36 39