Investors

Spółka

QubicGames to wydawca gier i studio developerskie istniejące na rynku od 14 lat. Spółka tworzy i wydaje gry Premium na konsole Nintendo Switch, Sony PS4, komputery PC/Mac oraz urządzenia mobilne iOS/Android. W 2017 roku Spółka skierowała swą działalność głównie w stronę wydawania zarówno własnych, jak i pozyskanych od innych developerów tytułów na najnowszą konsolę Nintendo, co pozwoliło na ujednolicenie działalności i wyspecjalizowanie się w roli producenta i wydawcy gier na tę platformę. Na 15 marca 2018 roku Spółka posiadała w swym portfolio wydawniczym sześć gier dostępnych na konsolę Nintendo Switch i stale pracuje nad jego powiększeniem. Gry udostępnione do sprzedaży na eShop (kanał sprzedaży gier na konsolę Switch) stanowią główne źródło przychodów Spółki.

QubicGames jest pomysłodawcą i współproducentem własnego silnika gier C-Way, realizowanego w latach 2012-14 wspólnie z Politechniką Warszawską, przy wsparciu NCBiR. Spółka jest również twórcą i właścicielem popularnego portalu AdoptMyGame – serwisu B2B skierowanego do deweloperów oraz wydawców gier.

W 2016 roku QubicGames zadebiutował na rynku NewConnect.

Dotychczas najważniejsze zrealizowane projekty to Robonauts oraz Astro Bears Party, które ukazały się w 2017 roku. Wcześniejsze produkcje obejmują takie serie gier jak Geki Yaba Runner, Air Race czy My Little Restaurant.

QubicGames jest akcjonariuszem spółek Noobz from Poland S.A., Drageus Games S.A. i SONKA S.A.
 
 
ZARZĄD
 
Jakub Pieczykolan - Prezes Zarządu QubicGames S.A., założyciel firmy QubicGames, obecnie większościowy akcjonariusz QubicGames S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 14 lat związany z branżą gier komputerowych. Ponad 20 ukończonych i wydanych gier wideo na zróżnicowane platformy.
Duża kreatywność i doskonała znajomość procesu produkcji i wydawania gier zebrana podczas pełnienia różnorodnych ról, od producenta, poprzez współtworzenie designu gier i rolę głównego programisty po osobę nadzorującą proces QA i wprowadzenie gier na rynek. Obecnie pełni rolę Project Ownera wszystkich wewnętrznych projektów QubicGames i dzieli się doświadczeniem z pozostałymi członkami zespołu. Rozległe kontakty w branży gier od Ameryki Północnej, poprzez Europę i Azję, zebrane pod czas kilkunastu lat pracy i dziesiątek targów, eventów i wyjazdów, w których uczestniczył.

 • od 2016 - Prezes Zarządu QubicGames S.A.
 • 2009 - 2015 - Prezes Zarządu QubicGames sp. z o.o.
 • 2005 - obecnie - QubicGames Jakub Pieczykolan - własna działalność gospodarcza

 
 
RADA NADZORCZA

 
 
pdf_icon2 STATUT

Strategia

Cele strategiczne QubicGames S.A.:

 • QubicGames S.A. wydawcą i developerem niezależnych gier Premium – pozycjonowanie spółki jako Indie Premium Game Publisher and Developer
 • Działalność inwestycyjna w branży gier – QubicGames S.A. jako inwestor strategiczny lub finansowo-strategiczny
 • Wydzielenie spółki AdoptMyGame S.A. (po pozyskaniu inwestora)
 • Pozyskiwanie gier o dużym potencjale sprzedażowym do wydawania na konsolę Nintendo Switch
 • Wydawanie w roku 2018 średnio jednej gry miesięcznie na konsolę Nintendo Switch
 • Wydawanie bezpośrednio gier na konsoli Nintendo Switch w Japonii (średnio jedna gra miesięcznie począwszy od czerwca 2018 roku)

pdf_icon2 Strategia na rok 2018

Dane Finansowe
Walne Zgromadzenia

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 25 CZERWCA 2018 R.:

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie QubicGames S.A odbędzie się 25. czerwca 2018 roku o godzinie 11:00 w Siedlcach przy ulicy Pustej 15 (Sala konferencyjna Hotelu „Janusz")

Na dzień ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 9.820.000  akcji, co daje łącznie 10.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

KOREKTA OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach („Emitent”) informuje o konieczności dokonania korekty Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. na dzień 25 czerwca 2018 r. („Ogłoszenie”) z powodu podania błędnych dat w jego treści.

Zmianom podlega punkt IX. Ogłoszenia we wskazanym zakresie:

 

1. Zostało ogłoszone:

„Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 czerwca 2018 roku oraz
b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2018 roku i nie później niż w dniu 10 czerwca 2018 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.”

Powinno być:

„Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 czerwca 2018 roku oraz
b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2018 roku i nie później niż w dniu 11 czerwca 2018 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.”

 

2. Zostało ogłoszone:

„Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki tj. w budynku położonym w Siedlcach przy ul. Katedralnej 16, 08-110 Siedlce, w godz. 10-14, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 22 czerwca 2018 roku.”

Powinno być:

„Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki tj. w budynku położonym w Siedlcach przy ul. Katedralnej 16, 08-110 Siedlce, w godz. 10-14, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 21 czerwca 2018 roku.”

 

Treść Projektów uchwał i Formularza pełnomocnictwa nie uległa zmianie.

 

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 29 CZERWCA 2017 R.:

 

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. - 8 KWIETNIA 2016 R.:

Giełda

Notowania QubicGames S.A. na NewConnect
 
 
Akcjonariat

Lp. Oznaczenie akcjonariusza Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (w proc.) Udział w głosach (w proc.)
1. Jakub Pieczykolan A* 780.000 7,94 14,72
B/C 3.575.000 36,41 33,73
2. Krzysztof Szczawiński B 1.015.000 10,34 9,58
3. Pozostali B/C 4.450.000 45,32 41,98
Razem   9.820.000 100 100

* akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję przypadać będą 2 (dwa) głosy
 
 
Animator rynku
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
ul. Marszałkowska 78/80,
00-517 Warszawa
Tel. +48 22 50 43 104
Fax: + 48 22 50 43 349
www: www.bossa.pl
e-mail: makler@bossa.pl
 
 
Autoryzowany Doradca
Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy sp. j.
ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa
T: + 48 39 950 15 83
E-mail: biuro@kwlaw.pl
KRS: 0000698998
NIP: 5223102562
REGON: 368507231
 
 
Instytucje rynku kapitałowego
New Connect
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Narodowy Bank Polski
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Raporty bieżące
Kalendarium
 • Raport okresowy roczny za 2017 rok - 21. marca 2018 r.
 • Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 10. maja 2018 r.
 • Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. – zmiana terminu publikacji raportu z dnia 9. sierpnia 2018 r. na dzień 31. lipca 2018 r. (raport bieżący nr 7/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.)
 • Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 8. listopada 2018 r.
Kontakt

Kontakt dla Inwestorów:
e-mail: inwestor@qubicgames.com
tel.: +48 531 242 300
fax.: +48 25 644 36 39